Courses

Algebraic geometry I, II

Reference: R. Hartshorne , algebraic geometry

Algebraic Curve

Reference : W. Fulton , algebraic curve

Vector Bundle

Reference : H. Osborn, vector bundle

 

Lie group and lie algebra

Reference : Gorbatsevich, V.V., Onishchik, A.L., Vinberg, lie group and lie algebra I,II

 

Riemannian Manifold

Reference : Do Carmo, Riemannian geometry

Algebraic Number Theory I

Reference : J. Milne, algebraic number theory

Complex and Real Analysis I, II

Reference : W. Rudin

Commutative Algebra

M. Atiyah, Introduction to Commutative Algebra

Homological Algebra

Reference: An Introduction to Homological Algebra, Weibel

Advanced Algebra